Ηλεκτρονική Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών.