Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στον ηλεκτρονικό φάκελο Περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

 • Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηματική ανασκόπηση) καθώς και της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Μεθοδολογία
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα
  • Λέξεις κλειδιά (3 έως 5)
 • Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ.
  Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις-Κλειδιά.
 • Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλειδιά, τον τίτλο, τα ονόματα & τους φορείς).
 • Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).
 • Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.
 • Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία χωρίς έντονη γραφή (bold) με κεντρική στοίχιση. και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο π.χ.

Αντώνης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος

 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα π.χ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1,Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1
1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

 • Η επισήμανση ΠΕ, ΤΕ δε χρειάζεται να αναφέρεται.
 • Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει π.χ.
  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1
 • Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων.
 • To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανιστεί ολογράφως και σε παρένθεση η σύντμηση. Στο κείμενο δε θα περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα ή εικόνες.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
 • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstracts@enne2019.gr.